Bài viết mới nhất

Thư mời chào hàng cạnh tranh. Gói thầu “Mua sắm xe tải 2020”

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2020                                                

THƯ MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

                          Kính gửi: Quý Công ty

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ cao Hòa Lạc (Viện Hira) có thực hiện gói “Mua sắm xe tải theo hình thức Chào hàng cạnh tranh rút gọn, sử dụng Chi phí sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Viettel Hira kính mời Quý Công ty tham gia đề xuất phương án cung cấp hàng hóa cho gói thầu trên.

Địa chỉ nhận hồ sơ yêu cầu tại:

Phòng Kinh doanh và chuyển giao công nghệ – Viện Hira

Địa chỉ: Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km. 29 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Tp. Hà Nội     

Tel: 03.6767 2828 hoặc 0979318899 (Bà Bùi Thanh Vân)

Hồ sơ được phát hành miễn phí.

Thời gian phát hồ sơ yêu cầu từ  9 giờ 00, ngày 17 tháng 09 năm 2020 đến trước 9h giờ 00 ngày 23 tháng 09 năm 2020.

Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ đề xuất: 9h giờ 00 ngày 23 tháng 09 năm 2020.

Mọi thắc mắc trong quá trình chuẩn bị hồ sơ đề xuất xin gửi bằng văn bản tới địa chỉ trên.

Trân trọng !

VIỆN TRƯỞNG

BÙI ĐỨC THẮNG (đã ký)

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT, TH; Thủy 03.

AllEscort